pluggano.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Nyheter

Inget inlagt.

 

 

 

 

• 

 

   Hem     Biologi     Kemi     Kontakt     Naturvetaren svarar

 

 

 

Salter

 

När man tänker på salt kommer tankarna snabbt till det salt vi har på matbordet. Det är samma salt som man finner i världshaven. Saltet i haven kommer från berglagret på havsbottnen.

Det finns olika typer av salt, beroende på vilka joner som bygger upp saltet. Sulfater är salter med sulfatjoner och karbonater är salter med från kolsyra.

Alla salter byggs upp av joner.

En jon är en atom eller molekyl med ett överskott eller underskott av elektronisk laddning. De har alltså fler eller mindre elektroner än protoner i kärnan.

Salt är uppbyggda av positiva och negativa joner. De positiva jonerna kommer vanligen från någon metall och de nagativa jonerna kommer vanligen från någon syra.

Observera att saletr inte är joner i sig utan en oladdad molekyl. det är först när man loser saltet i lösnng som saltet delas upp i sina joner.

Tillverkning

man skiljer på tre olika sätt att tillverka salter på beroende på vilka kemikalier man använder.

1) Neutralisation. Här blandar man en basisk lösning med en sur lösning. Det sker en neutralisation.

2)  När en metall får reagera med en syra.

3) Ebn metalloxid får reagera med en syra.

1. Neutralisation

Vid en neutralisation utgår man från en basisk löning av metalljoner. Denna lösning blandas sedan med en syra tills den blir neutral, dvs pH = 7. Genom att avdunsta vätskan blir endast saltet kvar i bottnen.

NaOH + HCL --> NaCl + H2O

När man tillverkar natriumklorid  blandar man natriumhydroxid med saltsyra. Natriumhydroxiden består av natriumjoner och hydroxidjoner. Saltsyra består av vätejoner  och klorjoner. I denna neutralisation kommer natriumjonen att reagera med klorjonen.

Na+ + Cl- --> NaCl

Som du ser är inte saltmolekylen laddad.

 

2. En metall som får reagera med en syra.

Syror består ofta av en positiv vätejon och en negativ jon. Saltsyra har t.ex. en positiv vätejon och en negativ klorjon. När magneciummetall reagerar med saltsyra kommer vätejonerna att avgå som vätgas och kvar blir ett salt som heter magneciumklorid.

Mg + HCl --> H2 + MgCl2

 

3. Metalloxid får reagerar med en syra

Löser du kopparoxid i svavelsyra får du kopparsulfat, när du har  avdunstat vattnet som  ämnena är lösta i. Kopparsulfat i fast form är kristaller med blå färg. Dessa kristaller binder vatten. Om du värmer kristallerna avdunstar vattnet och kristllerna intar då en vit färg.

CuO + 2H+ + SO42- --> Cu2+ + SO42- + H2O

Tänk på att när ett salt är i lösning ligger dom i sina joner och inte som hela saltmolekyler. Därför visar jag jonslagen i ovanstående reaktionsformel.

 

Salters namn          

När man namnger salter sätter man alltid metalljonens namn först och sedan syrans jon som metallen har fått reagera med.

 

Syra Formel Saltets namn Ex på salt Formel
Saltsyra HCl Klorid   Natriumklorid HCL
Svavelsyra H2SO4 Sulfat   Kopparsulfat CuSO4
Salpetersyra HNO Nitrat   Kaliumnitrat KNO3
Kolsyra H2CO3 Karbonat   Kalciumkarbonat CaCO3
Fosforsyra H3PO4 Fosfat   Natriumfosfat NA3PO4

 

 

Koksalt

 

koksalt eller natriumkklorid  (NaCl) som det också kallas är uppbyggt av en natriumatom och en kloratom. Koksalt finns det gott om här på jorden. Antingen kan man utvinna den ur marken och då i fast form eller ur havsvatten. Salt som lösts i vatten är då som joner. Joner är atomer med en positiv eller negativ laddning. Detta betyder att de tagit upp eller lämnat en elektron.

 

Salt används inom industrin för att framställa metallen natrium. man använder även salt till konservering av mat. På vintern saltar man vägarna med stensalt. Detta salt är taget ur bergsmassor som sedan pulveriserats. detta salt är inte helt rent salt utan består även av andra materiel.

 

Kroppen är ständigt beroende av salt. det är en balans mellan salt och vatten i kroppens celler. Blir salthalten för hög blir man törstig.

 

Bikarbonat

 

För att kakor skall bli "fluffiga" blandar man i karbonater i smeten. Det sker en kemisk reaktion och då bildas bubblor av koldioxid i smeten. Bubblorna gör att kakan inte blir kompakt.

Karbonater har egenskapen att den neutraliserar syror. Är man sur i magen kan man ta en brustablett eller tuggtablett som innehåller karbonater och problemen förvinner. Man får tänka sig för varför man får så kallad sur mage. Återkommer problemet får man kanske ringa och rådfråga doktorn.

 

Gödsel

 

Vissa salter fungerar som näring för växterna när de lösts i vatten. Jonerna och då främst nitrater (NO3-) och fosfater (PO43-) samt sulfater (SO42-). Kaliumnitrat (KNO3)är ett salt som säljs som konstgödsel. Saltet kan också säljas under namnet kalisalpeter. Ett annat salt är ammoniumnitrat. Man skall tänka på att använda dessa salter med aktsamhet. Övergödsling leder direkt till övergödning av våra vattendrag och sjöar.

 

 

Kalciumkarbonat - kalksten

 

Detta salt finnns det gott om i kalksten och marmor. Används till cement.

Upphettas kalkstenen bildas bränd kalk. Denna kan man kalka försurade sjöar med. Blandar man sedan vatten med den brända kalken bildas släckt kalk. släckt kalk kan man använda till murbruk.

 

Vattnets hårdhet

 

Vattnets hårdehet kan sägas vara ett mått på hur mycket joner av calciumjoner det finns i vattnet. Calcium finns naturligt i våra bergarter i olika mängder. Beroende på hur mycket av dessa joner som finns i vårt vatten blir vattnet olika hårt. Detta är viktigt när man t.ex. skall dosera tvättmedel. Hårt vatten kräver mer tvättmedel än mjukt vatten.  Hårt vatten ,alltså med mycket calcium, har tendens at minska korrosion. 

 

Gips

 

Gips är ett salt som heter calciumfosfat. Gips kan användas till att bygga formar samt används inom sjukvården vid behandling av benbrott. 

 

 

 

 

 

Denna sida är under uppbyggnad. Därför saknas text i rutan