pluggano.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Årskurs

Välj vilken årskurs du går.

 

år 7

 

 År 8

 

• år 9

 

    Hem    Biologi     Kemi     Kontakt     Naturvetaren svarar      Bedömningsmatris

 

 

 

 

 

Att skriva laborationsrapport

 

Det vetenskapliga arbetessättet kännetecknas bland annat av att det är skriftligt. Man skriver laborationsrapporter för att dokumentera vad man har gjort och för att kunna visa andra vad man kommit fram till. Olika institutioner har sina egna sätt att skriva rapporter men generellt är det dessa punkter du skall ha med i en bra rapport. När du skriver en rapport är det inte kvantitet som är avgörande utan kvalitet. Det går alltså inte säga hur mycket du skall skriva.

 

 

Den vetenskapliga arbetsgången

 

När man har kunskaper kring ett område börjar man dra egna slutsatser och man tror sig funnit förklaringar till olika företeelser. Det är då man gör en laboration för att ta reda på om man har rätt. Har man rätt kan man dessutom visar det utåt så att andra kan granska dina påståenden.

 

En undersökning eller laboration skall göras på sådant sätt att den i så stor utsträckning som möjligt påminner om verkligheten som möjligt.

 Man gör den i flera omgångar för att se om resultaten blir likstämmiga.

Man skriver en rapport som visar hur man gjorde och vad man kom fram till 

 

 

Innehåll i en rapport

 

 

1. Inledning/Bakgrund

I inledningen fångar du läsaren. Läsaren skall se vad laborationen handlar om. Varför görs laborationen. Lite lätt om vad som kommer att ske och fakta om detta.

 

2. Hypotes

En förutsägelse kring vad du tror kommer att ske i laborationen. Skriv gärna varför du tror du kommer att få ett visst resultat.

 

3. Material/kemikalier

Skriv i punktform vilket material du använt. Skriv också i punktform vilka kemikalier du använt.

 

4. Metod

Skriv i punktform exakt hur du gjorde. (i rätt ordning) 

 

5. Resultat

i resultatet skriver du vilka resultat du fick från laborationen. Du skall inte skriva något annat än resultatet. det många gör fel är att de även skriver varför de fick sina resultat och det skall du alltså inte göra här.

 

6. Diskussion/Slutsats

Jag vill att du skriver vilka resultat du fick och jämför dessa med din hypotes. stämmer din hypotes? Varför fick du detta resultat? Skriv ned de tänkbara förklaringar du kan hitta i din bok, föreläsningsanteckningar eller på internet.

 

I laborationen skulle du bevisa att din hypotes stämmer. Kan du dra en generell slutsats? Stämmer detta alltid? Kan det finnas brister i laborationen som gör att man inte generellt kan dra några slutsatser? Har du förslag på hur man kan göra om laborationen för att den bättre skall uppnå kriterierna för ett bra vetenskapligt arbete? 

 

                                                                                                Tillbaka