§pluggano.se© 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Nyheter

Inget inlagt.

 

 

 

 

• 

 

   Hem     Biologi     Kemi     Kontakt     Naturvetaren svarar

 

 

 Tillbaka

Facit

 Denna sida är ej färdig ännu men kommer inom några dagar att vara klar

 

 

1. Den organiska kemin handlar om molekyler med främst två atomslag, vilka ?

 

Svar: Det är framförallt kol och väte atomer

 

2. De organiska ämnena bildas bland annat i växter genom fotosyntesen. Varför tar inte kolet slut i luften om växterna hela tiden tar koldioxid från luften? Beskriv kolets kretslopp.

 

Svar:Det handlar om kolets kretslopp. Kolet i koldioxiden tas upp av de gröna växterna via fotosyntesen och då bildas druvsocker. Druvsockret i växterna äts sedan av djuren, däribland människan, som sedan förbränns till koldioxid i cellandningen. På detta sätt återgår koldioxiden till atmosfären igen.

 

 

3. a) Vad menas med torrdestillering?

 

¨

Svar:Förbränning utan tillgång till syre. Vid torrdestillering av socker eller trä bildas brännbara gaser. Gaserna bildas genom att sockermolekylerna sönderdelas till bland annat metangas eller vätgas.

 

 

b) Om man torrdestillera trämaterial, vad får man då?

 

Svar:Träkol

 

c) Vad är tekniskt kol och vad har man det till?

 

Svar: Tekniskt kol är torrdestillerat slaktavfall eller socker. Upphettar man tekniskt kol med vattenånga får man aktivt kol. Aktivt kol används till att rena vatten eller gaser. Därför passar det perfekt med aktivt kol i gasmasker, köksfläktar och vattenfilter.

 

4. Rent kol i naturen finns i två former, Vilka?

 

Svar: Diamant och grafit.

 

5. Vad är en fulleren och vad tror man att man kan ha för nytta av dem?

 

Svar: Fullerener är kolmaterial som är upbyggda som bollar. Fullerener består endast av kolatomer. Fullerener tros kunna användas till superstarka material.

 

6. Hur många väteatomer kan en kolatom som mest binda till?

 

Svar: Eftersom kol endast har 4 bindningsmöjligheter kan kolatomen maximalt binda 4 väteatomer

 

7. Skriv namnet på följande kolväte

a)

 

 Svar Metan

 

 

b)

  Svar Etan

 

c)

  Svar Propan 

 

d)

Svar Butan

 

e)

Svar Pentan

 

8. Vad används metan till?

 

Svar: Matengas brukar också kallas för sumpgas. I sumpområden bildas sumpgaser utav ruttnande växter. Metangas är en stark växthusgas. Metan används som bränsle men även till träsprit (metanol)

 

9. Skriv molekylformeln för butan?

 

Svar: C4H10

fyra kolatomer och tio väteatomer

 

 

10.  Vad är gasol för ett ämne? Vad har man det till?

 

Svar : Gasol används i Sverige mest som bränsle till kaminer och spisar. Gasol är en luktfrigas och väldigt brandfarlig. Därför har man tillsatt ett luktämne som påminner om vitlök. I östeuropa har man stor nytta av gasol och naturgas.

 

11. Vilken aggregationsform har pentan i rumstemeratur och en atmsofärs tryck?

 

Svar : Flytande. Pentan används som lösningsmedel

 

12. Rita strukturformel för isopentan.

 

 

Svar :

 

 

 

 

 

 

13. Vad kan du studera genom att titta på en strukturformel?

 

Svar : Hur atomerna binder til varandra och hur många de är

 

14. Rita strukturformel för valfri buten.

 

Svar

 

 

 

 

  

 

15. Rita minst två tänkbara strukturformeler för följande kolväte:

 

a) C5H12

 

svar och

 

b) C5H10 

 

 och

 

16. Vad är en alkyn?

 

Svar: Alkyner är som vanliga alkaner som vi känner från metanserien. Dock är det trippelbindningar i alkyner. Alkyner har färre vateatomer i molekylen än alkanen.  Man räknar alkynerna till de omättade kolväteföreningarna. De har också en anna reaktivitet än alkanerna med sina enkelbindningar.

 

17. Ge fem exempel på ämnen du kan få ut vid fraktionerad destillation.

 

Svar: Bensin, diesel, fotogen, smörjolja, gasol

 

 

18. 95 oktanig bensin består främst av två kolväten vilka, och hur mycket av varje?

 

Svar: 95% oktan och 5 %  isoheptan

 

19. Vad har man fotogen till och hur framställs den?

 

Svar Fotogen används till fotogenlampor. Man använder också fotogen till flygplansbränsle. Man talar då om flygplansfotogen. Fotogen framställs via fraktionerad destillation.

 

20. Vad kommer torv från och vad använder man den till

 

SvarTorv används som bränsle för att värma hus. Torv är ganmmal mossa som inte bryts ned. På detta vis blir lagret av gammal mossa tjockare för varje år när ny mossa växer ovanpå den gamla.. Torv bryter man på torvmossar. Dock måste torven torkas innan den förbränns

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

Denna sida är under uppbyggnad. Därför etext i rutan